Arboga Stadshotell
Tel: +46(0) 589-12980
Email: info@arbogastadshotell.se